Trách phạt con gái yêu bằng cách quật buồi vào lồn.