Thiếu nữ đi đêm một mình bị bắt cóc và bị hãm hiếp.