Tan làm nhưng vẫn nán lại công ty để địt em đồng nghiệp.