JUL-514 Phịch chị đồng nghiệp 1 đời chồng Honoka Kimura.