CRB-122515-054 Phệt nữ lao công Maki Koizumi trong nhà vệ sinh.