Những cuộc thác loạn tập thể của đám tài phiệt lắm tiền.