IPX-622 Gã sở khanh cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp Iyona Fujii.