Cave trộm tiền của khách kết quả bị khách địt tung lồn.